بخارشوی صنعتی

دستگاه های بخار شوی صنعتی با پاشش بخار آب و مکش آلودگی های باقی مانده از سطوح موجب شستشوی سطوح می گردند.