با ثبت عضویت در وب سایت شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم در خبرنامه هفتگی این شرکت عضو شده و به جمع هزارن عضو ما بپیوندید.